Contact Us

2012-03-27 17:44   Source:Shenzhen Zhengweining Charity Foundation  

Canyou Headquarters:  Floor 1,  Fulian Building, Yutian Road, Futian, Shenzhen, China

Tel: (+86 )755-83596516, Fax:(+86)755-83942533

Website: http://www.zwncf.org,

Email:  canyou@canyoucn.com

 

 

 

 
 
 
[Close]
Hits:2558